Košík

Nákupný košík je prázdny

Obchodné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho, ktorá je vykonaná on-line , telefonicky alebo mailom. Tá vzniká na základe záväzného potvrdenia danej objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky sa považuje telefonické, prípadne emailové. Potvrdením objednávky zo strany kupujúceho vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Objednávka odoslaná kupujúcim musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • Meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu (prípadne fakturačnú adresu ak je odlišná), telefonický kontakt a emailovú adresu
  • Určenie predmetu kúpy a jeho množstvo

Neúplnosť vyššie uvedených informácii v objednávke môže byť dôvodom neprijatia objednávky alebo jej zrušenia zo strany predávajúceho.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jeho záväzným potvrdením kedykoľvek. V prípade ak je objednávka záväzne potvrdená, kupujúci je povinný uhradiť škodu predávajúcemu. Výška škody závisí od času a spôsobu, ktorý bol vynaložený zo strany predávajúceho so zaistením tovaru. Storno poplatok môže byť až do výšky 50 % z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade uvedenom vyššie (pri neposkytnutí povinných údajoch o kupujúcom), ak sa s kupujúcim nemohol spojiť a záväzne potvrdiť objednávku. Rovnako predávajúci môže stornovať objednávku ak sa už daný tovar nevyrába, nedodáva alebo sa zmenila jeho cena. Ak kupujúci už uhradil peňažné prostriedky za kúpu tovaru , predávajúci mu ich prevedie na účet či zašle poštou do 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), pričom je potrebné, aby bol v uvedenej lehote Váš list (mailom) o odstúpení od zmluvy (zrealizovaného nákupu) doručený na našu adresu spolu s tovarom. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený, nepoužitý tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením, proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).V prípade, že je obal, alebo tovar akýmkoľvek spôsobom porušený ( potrhaný, popísaný, doškriabaný prelepený apod.), má firma HUN-TER podľa ust. § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z právo vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 50% z hodnoty tovaru, prípadne tovar vôbec neprijať späť, pokiaľ poškodenie znemožňuje firme HUN-TER predať tovar vo svojej zákazníckej sieti. V týchto prípadoch sa tovar vráti na adresu kupujúceho. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom navrátení a prekontrolovaní tovaru. Peniaze za prepravné sa nevracajú.

Hodnota vrátenej čiastky za tovar. ktorý bol odoslaný s nulovou sadzbou dopravy (poštovného), a bol v lehote 14 dní vrátený, bude znížená o skutočné náklady vynaložené na odoslanie tovaru zákazníkovi doloženou potvrdenkou vystavenou a autorizovanou Slovenskou poštou, a.s. , s presnými údajmi o prijímateľovi, dátume odoslania a hodnote dopravy.

Zodpovednosť za chybovosť tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar hneď pri jeho prevzatí. Ak bolo zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade jeho poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. tovar je potrebné bezprostredne po dodaní prekontrolovať. V prípade odhalenia mechanického poškodenia , prípadne nekompletnosti zásielky, je potrebné nás najneskôr do 2 pracovných dní od dodania tovaru informovať. Neskoršie reklamácie tohto typu už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami a odporúčaniami dôsledne riadiť!

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba trvá 2 roky, ak nie je predĺžená výrobcom. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, po odskúšaní tovaru ste povinný potvrdiť záručný list do 10 dní, t.j. zaslaním na našu adresu vám bude záručný list potvrdený a zaslaný späť. S nepotvrdením záručným listom nie je možné reklamovať daný tovar!

Pri uplatňovaní reklamácie zákazník doručí na vlastné náklady a riziko s tým spojené reklamovaný tovar osobne alebo prepravnou službou, či poštou na adresu firmy HUN-TER (nie na dobierku), prípadne osobne do sídla firmy.

Tovar musí byť reklamovaný v dostatočnom obale, zabezpečený proti nárazu alebo pádu. Firma HUN-TER, neručí za poškodenie tovaru pri spätnej preprave.

V prípade neoprávnenej reklamácie budú kupujúcemu(reklamujúcemu) účtované náklady spojené s reklamáciou tovaru a tovar bude na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho adresu. V prípade, že oprava alebo výmena výrobku nie je možná, je firma HUN-TER povinná vystaviť kupujúcemu (reklamujúcemu) dobropis vo výške aktuálnej nákupnej ceny zakúpeného produktu, či produktu, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkom reklamovaného produktu je po vystavení dobropisu firma HUN-TER

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s prepravnou službou)
  • neodbornou inštaláciou, používaním alebo obsluhou

Špecifické podmienky

Rozbalením ochranného obalu produktu sa stávate majiteľom a nie je možné už tento produkt vrátiť, ale už len reklamovať. Pri prevzatí tovaru si preto dôkladne skontrolujte, či ide skutočne o produkt, ktorý ste si objednali.

Ochrana osobných údajov

Firma HUN-TER sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.

Všetok tovar - bidetové spršky, zmiešavacie batérie, ventily aj výpusty - máme vždy SKLADOM ! Tovar odosielame zákazníkom IHNEĎ po obdržaní objednávky!